Ergo Hestia

Istotne informacje na temat ubezpieczenia sportów wysokiego ryzyka przygotowanego we współpracy z Ergo Hestia:

 • ubezpieczenie jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 26 marca 2013r., które nakłada na pilotów, skoczków, modelarzy obowiązek posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej),
 • ubezpieczenie przygotowaliśy na rzecz wszelkich stowarzyszeń paralotniowych podczas amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka takich jak: paralotniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo z napędem, motoparalotniarstwo, skoki spadochronowe, narciarstwo, snowboard, modelarstwo lotnicze.
 • kupujesz ubezpieczenie przez internet,
 • otrzymujesz certyfikat e-mailem w wersji polskiej i angielskiej, jeśli chcesz również pocztą tradycyjną na wskazany w zgłoszeniu adres,
 • ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie złożenia wniosku a kończy za rok, masz pełną roczną polisę OC,
 • możesz zakupić polisę już 60 dni przed planowanym początkiem ochrony,
 • ubezpieczenie NNW dostępne wyłącznie w pakiecie z OC, zadzwoń jeśli masz już OC a chcesz zakupić samo NNW - powiemy Ci jak to zrobić,
 • możesz zakupić ubezpieczenie Kosztów Leczenia bez ubezpieczenia OC i Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - zadzwoń po więcej informacji.
 • od 4 sierpnia 2014r. następuje zmiana sumy gwarancyjnej OC modelarza do 100 000 zł (ochrona ubezpieczeniowa dla osób fizycznych rekreacyjnie, na własny użytek eksploatujących modele latające oraz bezzałogowe statki powietrzne o masie do 20 kg).
 • Z dniem 31.08.2015 roku program WAUG 936/2014 zostaje zakończony. Wszystkie polisy pozostają w mocy do końca swojego okresu ochrony.


Warunki programu ubezpieczenia Ergo Hestia nr WAUG 936/2014:

WARIANT I – Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym

1. Zakres podstawowy:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dedykowane dla osób eksploatujących lotnie, paralotnie przeznaczone do startu pieszego, spadochrony, modele latające oraz bezzałogowe statki powietrzne o masie do 20 kg zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo Lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań używania tych statków. Wraz załącznikiem nr 7 niniejszego rozporządzenia. Podstawa zawarcia ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym z dnia 13.08.2013 r., wykreślenie par.3 pkt 1. 4 OWU.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:

 • zakres terytorialny: cały świat,
 • ryzyko uprawiania sportu: paralotniarstwa, lotniarstwa, skoków spadochronowych - również w ramach zorganizowanych sekcji, klubów sportowych oraz uczestnictwa w zawodach w kraju i za granicą z wykreśleniem w par 3 OWU OC w życiu prywatnym ust 1 pkt 4;
 • pilotów paralotni i spadochronów, którzy posiadają uprawnienia do przewozu pasażera, a odpowiedzialność wynikająca z umowy ubezpieczenia pilota paralotni/spadochronu dwuosobowego odnosi się również do szkód wyrządzonych pasażerowi,
 • czynności wykonywane przez kierownika startu i wyciągarkowego - warunek: osoba musi posiadać stosowne uprawnienia w tym zakresie.

A. Suma ubezpieczenia: 1 200 000 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, składka 120 zł za rok za osobę.

2. Zakres ubezpieczenia rozszerzony o ryzyko amatorskiego uprawiania sportów takich jak: narciarstwo, nurkowanie, kitesurfing, windsurfing, wspinaczkę, alpinizm:

B. Suma ubezpieczenia: 1 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, składka 130 zł za rok za osobę,
C. Suma ubezpieczenia: 2 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, składka 240 zł za rok za osobę.

3. Zakres ubezpieczenia rozszerzony o ryzyko amatorskiego uprawiania sportów takich jak: modelarstwo (ochrona dla: „osób fizycznych rekreacyjnie, na własny użytek eksploatujących modele latające oraz bezzałogowe statki powietrzne o masie do 20 kg”):

D. Suma ubezpieczenia: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, składka 130 zł za rok za osobę.

Osoby ubezpieczone zostają objęte ochroną ubezpieczeniową potwierdzoną imiennym certyfikatem.

WARIANT II – Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:

 • zakres terytorialny: cały świat,
 • zakres ubezpieczenia ograniczony do wypadków podczas amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka takich jak: paralotniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo z napędem, motoparalotniarstwo, skoków spadochronowych, narciarstwa, snowboardu, kitesurfingu oraz drogi do miejsca uprawiana sportu i powrotu,
 • możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o wyczynowe uprawianie sportów wysokiego ryzyka jw. - zwyżka 50%.

Postanowienia dodatkowe:

Świadczenia proporcjonalne, w którym za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczony otrzymuje świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia. W ramach świadczeń podstawowych Ergo Hestia pokrywa następujące koszty poniesione w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadku:

 • koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów - do wysokości 30% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż do kwoty 5 000 zł,
 • koszty nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych (w tym wózka inwalidzkiego) - do wysokości 30% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż do kwoty 5 000 zł,
 • koszty odbudowy stomatologicznej zębów - do wysokości 25% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż do kwoty 2 000 zł i maksymalnie 200 zł za jeden ząb,
 • assistance związany z NNW na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z § 7 ust. 2 OWU.

Świadczenie z tytułu śmierci w wyniku NNW: 100% sumy ubezpieczenia.

Sumy ubezpieczenia:

Wariant A - okres ubezpieczenia: 1 rok.

Suma ubezpieczenia: 10 000 zł - Składka: 150 zł
Suma ubezpieczenia: 15 000 zł - Składka: 180 zł
Suma ubezpieczenia: 40 000 zł - Składka: 330 zł
Suma ubezpieczenia: 50 000 zł - Składka: 450 zł

Rozszerzenie o zwrot kosztów rehabilitacji do 5% sumy ubezpieczenia składka: 114 zł.

Wariant B - okres ubezpieczenia: do 6 miesięcy.

Suma ubezpieczenia: 10 000 zł - Składka: 75 zł
Suma ubezpieczenia: 15 000 zł - Składka: 90 zł
Suma ubezpieczenia: 40 000 zł - Składka: 165 zł
Suma ubezpieczenia: 50 000 zł - Składka: 225 zł

Rozszerzenie o zwrot kosztów rehabilitacji do 5% sumy ubezpieczenia składka: 57 zł.

WARIANT III – Koszty Leczenia za granicą

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:

 • zakres terytorialny: Europa / Cały świat,
 • zakres ubezpieczenia ograniczony do wypadków podczas amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka takich jak: paralotniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo z napędem, motoparalotniarstwo, skoków spadochronowych, narciarstwa, jeździe na snowboardzie, kitesurfingu,
 • zakres ubezpieczenia rozszerzony o szkody będące następstwem uprawiania sportów wysokiego ryzyka takich jak: paralotniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo z napędem, motoparalotniarstwo, skoki spadochronowe.

Wariant Europa

Zakres terytorialny: Europa, państwa obszaru Morza Śródziemnego oraz Wyspy Kanaryjskie.

Suma ubezpieczenia kosztów leczenia: 150 000 zł, Assistance - do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia, leczenie stomatologiczne: 2 000 zł, OC: szkody w mieniu: 50 000 zł, szkody na osobie: 100 000 zł.

Składka roczna:
Amatorzy: 350 zł
Zawodnicy: 650 zł

Wariant Cały Świat

Zakres terytorialny: cały świat.

Suma ubezpieczenia kosztów leczenia: 150 000 zł, Assistance - do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia, leczenie stomatologiczne: 2 000 zł, OC: szkody w mieniu: 50 000 zł, szkody na osobie: 100 000 zł.

Składka roczna:
Amatorzy: 450 zł
Zawodnicy: 770 zł

Zakres ubezpieczenia Assistance - zgodnie z OWU i poniższymi ustaleniami:

 • koszty ratownictwa: 20 000 zł
 • koszty pobytu osoby towarzyszącej - do 5 000 zł
 • koszty pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia - do 10 000 zł
 • organizacja zakwaterowania i powrotu do kraju osoby towarzyszącej zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza - do 5 000 zł
 • wynajęcie kierowcy i pokrycie jego kosztów podróży - do 4 000 zł.

POSTANOWNIA DODATKOWE:

 • Ochrona ubezpieczeniowa trwa przez pełen okres ubezpieczenia bez względu na liczbę dni jednorazowej podróży.
 • Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie złożenia wniosku (z oświadczeniem klienta o braku szkód do momentu zgłoszenia do ubezpieczenia) a kończy z datą końcową okresu ubezpieczenia.
 • Składka pobrana jest składką minimalną bezzwrotną, niezależnie od okresu przystąpienia do programu.
 • W stosunku do danego Ubezpieczonego odpowiedzialność STU Ergo Hestii z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia, assistance i odpowiedzialności cywilnej rozpoczyna się z chwilą przekroczenia przez Ubezpieczonego granicy RP lub kraju rezydencji, nie wcześniej jednak niż w dniu rozpoczęcia odpowiedzialności zgodnie z paragrafem 67 ust. 1 OWU i kończy się z chwilą przekroczenia przez niego granicy RP lub kraju rezydencji po powrocie, nie później jednak niż o godzinie 24.00 dnia oznaczonego w programie jako data końcowa okresu ubezpieczenia.

Ubezpieczony ma obowiązek powiadomić Ubezpieczyciela o wypadku za pośrednictwem Agencji lub pod numerami infolinii ProContakt wskazanymi poniżej:

Numer telefonu: 0 801 107 107 lub +48 58 555 5 555 lub +48 58 555 6 555
Numer faksu: +48 58 555 60 01


W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, objętego ochroną ubezpieczeniową, należy skontaktować się z Centrum Alarmowym pod następującymi numerami telefonów:

Numery Centrum Alarmowego ERGO HESTIA:

+48 22 522 29 90
+48 22 232 29 90


Zapraszamy do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz obecnie obowiązującymi przepisami regulującymi obowiązek posiadania ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej.

Paragraf 3 OWU OC w życiu prywatnym ust 1 pkt 4 nie obowiązuje.

FAQ

Sprzedałem auto a miałem opłaconą składkę OC i AC samochodu na cały rok. Czy dostanę zwrot składki?

Jeśli nabywca samochodu wypowie umowę ubezpieczenia OC i zawrze ją na siebie otrzymasz zwrot składki za niewykorzystany okres zarówno z OC i AC.

Więcej…
Kara za brak polisy OC w 2013 r. ile wynosi i od czego jest uzależniona?

Za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC grozi kara nakładana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Od 1 stycznia 2013 r. kara ta wynosi dla pojazdów  mechanicznych:

Opłaty karne za brak OC pojazdów mechanicznych w 2013 r.

Więcej…
Nie używam auta, co z ubezpieczeniem OC? Czy muszę je kupić?

Tak. Zgodnie z ustawą każdy zarejestrowany pojazd mechaniczny w Polsce musi mieć ubezpieczenie obowiązkowe OC nawet, jeśli pojazd nie porusza się.

Więcej…
Czy muszę wypowiadać polisę z ubezpieczeniami dobrowolnymi takimi jak Autocasco, NNW, Ochroną Prawną, Ubezpieczeniem Szyb?

Nie. Ponieważ są to ubezpieczenia dobrowolne to one nie przedłużają się na następny rok. Więcej…

16 Towarzystw Ubezpieczeniowych w jednym miejscu

Allianz  axaBenefia Compensa Generali Liberty PZU Signal Ergo Hestia Uniqa MACIF życie HDI Warta InterRisk Gothaer

W przypadku umowy zawieranej za pośrednictwem Internetu, konsument ma prawo skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów i złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (Platforma ODR) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. - adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Za działanie Platformy ODR odpowiada Komisja Europejska.