Ergo Hestia

Istotne informacje na temat ubezpieczenia sportów wysokiego ryzyka przygotowanego we współpracy z Ergo Hestia:

 • ubezpieczenie jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 26 marca 2013r., które nakłada na pilotów, skoczków, modelarzy obowiązek posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej),
 • ubezpieczenie przygotowaliśy na rzecz wszelkich stowarzyszeń paralotniowych podczas amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka takich jak: paralotniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo z napędem, motoparalotniarstwo, skoki spadochronowe, narciarstwo, snowboard, modelarstwo lotnicze.
 • kupujesz ubezpieczenie przez internet,
 • otrzymujesz certyfikat e-mailem w wersji polskiej i angielskiej, jeśli chcesz również pocztą tradycyjną na wskazany w zgłoszeniu adres,
 • ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie złożenia wniosku a kończy za rok, masz pełną roczną polisę OC,
 • możesz zakupić polisę już 60 dni przed planowanym początkiem ochrony,
 • ubezpieczenie NNW dostępne wyłącznie w pakiecie z OC, zadzwoń jeśli masz już OC a chcesz zakupić samo NNW - powiemy Ci jak to zrobić,
 • możesz zakupić ubezpieczenie Kosztów Leczenia bez ubezpieczenia OC i Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - zadzwoń po więcej informacji.
 • od 4 sierpnia 2014r. następuje zmiana sumy gwarancyjnej OC modelarza do 100 000 zł (ochrona ubezpieczeniowa dla osób fizycznych rekreacyjnie, na własny użytek eksploatujących modele latające oraz bezzałogowe statki powietrzne o masie do 20 kg).
 • Z dniem 31.08.2015 roku program WAUG 936/2014 zostaje zakończony. Wszystkie polisy pozostają w mocy do końca swojego okresu ochrony.


Warunki programu ubezpieczenia Ergo Hestia nr WAUG 936/2014:

WARIANT I – Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym

1. Zakres podstawowy:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dedykowane dla osób eksploatujących lotnie, paralotnie przeznaczone do startu pieszego, spadochrony, modele latające oraz bezzałogowe statki powietrzne o masie do 20 kg zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo Lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań używania tych statków. Wraz załącznikiem nr 7 niniejszego rozporządzenia. Podstawa zawarcia ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym z dnia 13.08.2013 r., wykreślenie par.3 pkt 1. 4 OWU.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:

 • zakres terytorialny: cały świat,
 • ryzyko uprawiania sportu: paralotniarstwa, lotniarstwa, skoków spadochronowych - również w ramach zorganizowanych sekcji, klubów sportowych oraz uczestnictwa w zawodach w kraju i za granicą z wykreśleniem w par 3 OWU OC w życiu prywatnym ust 1 pkt 4;
 • pilotów paralotni i spadochronów, którzy posiadają uprawnienia do przewozu pasażera, a odpowiedzialność wynikająca z umowy ubezpieczenia pilota paralotni/spadochronu dwuosobowego odnosi się również do szkód wyrządzonych pasażerowi,
 • czynności wykonywane przez kierownika startu i wyciągarkowego - warunek: osoba musi posiadać stosowne uprawnienia w tym zakresie.

A. Suma ubezpieczenia: 1 200 000 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, składka 120 zł za rok za osobę.

2. Zakres ubezpieczenia rozszerzony o ryzyko amatorskiego uprawiania sportów takich jak: narciarstwo, nurkowanie, kitesurfing, windsurfing, wspinaczkę, alpinizm:

B. Suma ubezpieczenia: 1 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, składka 130 zł za rok za osobę,
C. Suma ubezpieczenia: 2 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, składka 240 zł za rok za osobę.

3. Zakres ubezpieczenia rozszerzony o ryzyko amatorskiego uprawiania sportów takich jak: modelarstwo (ochrona dla: „osób fizycznych rekreacyjnie, na własny użytek eksploatujących modele latające oraz bezzałogowe statki powietrzne o masie do 20 kg”):

D. Suma ubezpieczenia: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, składka 130 zł za rok za osobę.

Osoby ubezpieczone zostają objęte ochroną ubezpieczeniową potwierdzoną imiennym certyfikatem.

WARIANT II – Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:

 • zakres terytorialny: cały świat,
 • zakres ubezpieczenia ograniczony do wypadków podczas amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka takich jak: paralotniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo z napędem, motoparalotniarstwo, skoków spadochronowych, narciarstwa, snowboardu, kitesurfingu oraz drogi do miejsca uprawiana sportu i powrotu,
 • możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o wyczynowe uprawianie sportów wysokiego ryzyka jw. - zwyżka 50%.

Postanowienia dodatkowe:

Świadczenia proporcjonalne, w którym za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczony otrzymuje świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia. W ramach świadczeń podstawowych Ergo Hestia pokrywa następujące koszty poniesione w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadku:

 • koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów - do wysokości 30% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż do kwoty 5 000 zł,
 • koszty nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych (w tym wózka inwalidzkiego) - do wysokości 30% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż do kwoty 5 000 zł,
 • koszty odbudowy stomatologicznej zębów - do wysokości 25% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż do kwoty 2 000 zł i maksymalnie 200 zł za jeden ząb,
 • assistance związany z NNW na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z § 7 ust. 2 OWU.

Świadczenie z tytułu śmierci w wyniku NNW: 100% sumy ubezpieczenia.

Sumy ubezpieczenia:

Wariant A - okres ubezpieczenia: 1 rok.

Suma ubezpieczenia: 10 000 zł - Składka: 150 zł
Suma ubezpieczenia: 15 000 zł - Składka: 180 zł
Suma ubezpieczenia: 40 000 zł - Składka: 330 zł
Suma ubezpieczenia: 50 000 zł - Składka: 450 zł

Rozszerzenie o zwrot kosztów rehabilitacji do 5% sumy ubezpieczenia składka: 114 zł.

Wariant B - okres ubezpieczenia: do 6 miesięcy.

Suma ubezpieczenia: 10 000 zł - Składka: 75 zł
Suma ubezpieczenia: 15 000 zł - Składka: 90 zł
Suma ubezpieczenia: 40 000 zł - Składka: 165 zł
Suma ubezpieczenia: 50 000 zł - Składka: 225 zł

Rozszerzenie o zwrot kosztów rehabilitacji do 5% sumy ubezpieczenia składka: 57 zł.

WARIANT III – Koszty Leczenia za granicą

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:

 • zakres terytorialny: Europa / Cały świat,
 • zakres ubezpieczenia ograniczony do wypadków podczas amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka takich jak: paralotniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo z napędem, motoparalotniarstwo, skoków spadochronowych, narciarstwa, jeździe na snowboardzie, kitesurfingu,
 • zakres ubezpieczenia rozszerzony o szkody będące następstwem uprawiania sportów wysokiego ryzyka takich jak: paralotniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo z napędem, motoparalotniarstwo, skoki spadochronowe.

Wariant Europa

Zakres terytorialny: Europa, państwa obszaru Morza Śródziemnego oraz Wyspy Kanaryjskie.

Suma ubezpieczenia kosztów leczenia: 150 000 zł, Assistance - do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia, leczenie stomatologiczne: 2 000 zł, OC: szkody w mieniu: 50 000 zł, szkody na osobie: 100 000 zł.

Składka roczna:
Amatorzy: 350 zł
Zawodnicy: 650 zł

Wariant Cały Świat

Zakres terytorialny: cały świat.

Suma ubezpieczenia kosztów leczenia: 150 000 zł, Assistance - do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia, leczenie stomatologiczne: 2 000 zł, OC: szkody w mieniu: 50 000 zł, szkody na osobie: 100 000 zł.

Składka roczna:
Amatorzy: 450 zł
Zawodnicy: 770 zł

Zakres ubezpieczenia Assistance - zgodnie z OWU i poniższymi ustaleniami:

 • koszty ratownictwa: 20 000 zł
 • koszty pobytu osoby towarzyszącej - do 5 000 zł
 • koszty pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia - do 10 000 zł
 • organizacja zakwaterowania i powrotu do kraju osoby towarzyszącej zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza - do 5 000 zł
 • wynajęcie kierowcy i pokrycie jego kosztów podróży - do 4 000 zł.

POSTANOWNIA DODATKOWE:

 • Ochrona ubezpieczeniowa trwa przez pełen okres ubezpieczenia bez względu na liczbę dni jednorazowej podróży.
 • Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie złożenia wniosku (z oświadczeniem klienta o braku szkód do momentu zgłoszenia do ubezpieczenia) a kończy z datą końcową okresu ubezpieczenia.
 • Składka pobrana jest składką minimalną bezzwrotną, niezależnie od okresu przystąpienia do programu.
 • W stosunku do danego Ubezpieczonego odpowiedzialność STU Ergo Hestii z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia, assistance i odpowiedzialności cywilnej rozpoczyna się z chwilą przekroczenia przez Ubezpieczonego granicy RP lub kraju rezydencji, nie wcześniej jednak niż w dniu rozpoczęcia odpowiedzialności zgodnie z paragrafem 67 ust. 1 OWU i kończy się z chwilą przekroczenia przez niego granicy RP lub kraju rezydencji po powrocie, nie później jednak niż o godzinie 24.00 dnia oznaczonego w programie jako data końcowa okresu ubezpieczenia.

Ubezpieczony ma obowiązek powiadomić Ubezpieczyciela o wypadku za pośrednictwem Agencji lub pod numerami infolinii ProContakt wskazanymi poniżej:

Numer telefonu: 0 801 107 107 lub +48 58 555 5 555 lub +48 58 555 6 555
Numer faksu: +48 58 555 60 01


W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, objętego ochroną ubezpieczeniową, należy skontaktować się z Centrum Alarmowym pod następującymi numerami telefonów:

Numery Centrum Alarmowego ERGO HESTIA:

+48 22 522 29 90
+48 22 232 29 90


Zapraszamy do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz obecnie obowiązującymi przepisami regulującymi obowiązek posiadania ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej.

Paragraf 3 OWU OC w życiu prywatnym ust 1 pkt 4 nie obowiązuje.

FAQ

Sprzedałem samochód z polisą OC. Czy muszę informować Towarzystwo Ubezpieczeniowe o sprzedaży pojazdu?

Posiadacz pojazdu mechanicznego, który sprzedał pojazd, jest zobowiązany do powiadomienia na piśmie zakładu

Więcej…
Co w sytuacji gdy w czasie kontroli policji na drodze okaże się, że zapomniałem dokumentu potwierdzającego zawarcie ubezpieczenia OC?

W przypadku kontroli policja może nałożyć na Ciebie mandat karny w wysokości 50 zł za brak potwierdzenia zawarcia OC. Jeśli dodatkowo zapomniałeś zabrać ze sobą prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego to możesz liczyć się z mandatem do 250 zł.

Więcej…
Chcę zmienić obecnego ubezpieczyciela i kupić OC samochodu w innym Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Kiedy najpóźniej muszę poinformować obecne TU, że nie przedłużam umowy?

Wypowiedzenie umowy OC samochodu należy dostarczyć do obecnego zakładu ubezpieczeń najpóźniej na dzień przed upływem okresu trwania ochrony.

Więcej…
Jakie pojazdy są najczęściej kradzione w Polsce? Czy moje ubezpieczenie Autocasco zrekompensuje mi ewentualną utratę pojazdu?

Ubezpieczenie Autocasco zostało stworzone właśnie po to abyś po wypadku lub kradzieży pojazdu mógł otrzymać rekompensatę

Więcej…

Najlepsze Towarzystwa Ubezpieczeniowe w jednym miejscu

Allianz  axa Compensa Generali Liberty PZU Signal Ergo Hestia Uniqa MACIF życie HDI Warta InterRisk Gothaer

W przypadku umowy zawieranej za pośrednictwem Internetu, konsument ma prawo skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów i złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (Platforma ODR) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. - adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Za działanie Platformy ODR odpowiada Komisja Europejska.